Societat Civil Particular (SCP)

És una societat constituïda per dues o més persones que acorden posar en comú diners, béns i/o treball, per dur a terme una activitat econòmica amb el propòsit de repartir-se els beneficis. La denominació de la societat civil privada no està regulada, per tant, s'entén que és lliure, i s’acompanya sempre de "societat civil privada" o bé "SCP".


Característiques

 1. Per constituir la societat civil, les persones que s'associen hauran de:
  • redactar els acords de constitució de la mateixa i les normes que la regiran (estatuts)
  • comunicar a Hisenda l'existència de la SCP perquè li assigni un número de CIF així com les seves obligacions fiscals
  • liquidar a la Delegació de Tributs de la Generalitat l'ITPAJD (1% sobre el capital fixat al contracte, ja que no hi ha un capital mínim legalment establert)
 2. En el supòsit d'aportació de béns immobles o drets reals, la SCP s'haurà de constituir davant de Notari i liquidar també l'ITPAJD sobre el valor dels béns aportats
 3. A manca d'un representant designat, qualsevol de les persones associades pot obligar amb els seus actes a tota la societat; encara que és habitual designar quin dels socis/sòcies administrarà la societat al contracte de constitució


Trets diferencials

 • És una forma jurídica ràpida i econòmica de constituir
 • Es pot fer qualsevol tipus de pacte, sempre i quan no sigui contrari a la llei o exclogui a cap de les persones associades de la participació en beneficis i pèrdues
 • La tributació afecta a les respectives participacions de cadascun dels socis/es, ja que la SCP no tributa com a ens perquè no té personalitat jurídica pròpia
 • Davant terceres persones, en primer lloc respon la societat amb els seus béns i a falta d'aquests, responen les persones que s'associen de forma il·limitada amb els seus béns propis
 • Els pactes que hagin establert les persones associades només seran oposables a terceres persones si es publiquen, ja que en cas contrari, la responsabilitat és solidària, és a dir, es pot reclamar la totalitat del deute a qualsevol de les persones que s'associen


Normativa

Codi civil, articles 1665 al 1708.  

>> Veure secció complerta
ImprimirImprimir RecomanarRecomanar
Amb el suport de:
Diputació de Barcelona - Xarxa de municis Generalitat de Catalunya - Servei d'Ocupació de Catalunya Generalitat de Catalunya - Departament d'empresa i Ocupació Ministerio de Empleo y Seguridad Social Fons Social Europeu
Certificat per: OCAcert